เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การจัดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------
สถานที่จัดสอบ : วังท่าพระ กรุงเทพฯ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
สถานที่จัดสอบ : ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สถานที่จัดสอบ : สนามจันทร์ นครปฐม
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่จัดสอบ : วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง...
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
 2.ปัญหาการลงทะเบียน (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่มีปัญหา เนื่องจากค้างชำระค่าประกันอุบัติเหตุ 50 บาท
ทำให้ไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน ในระบบได้

ให้มาติดต่อที่กองบริการการศึกษา โดยด่วน!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
 3.ประกาศรับบัตรนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วังท่าพระ) (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ, คณะสถาปัตย์, คณะโบราณคดี สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโถ่งล่าง ขอให้นักศึกษามาตามเวลาที่กำหนดด้วย มิฉะนั้นต้องไปรับเองที่ธนาคารกรุงไทย
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 4.ประกาศรายวิชา 082109 MUSIC APPRECIATION หลักสูตร 54 และ 59 (ด่วนมากที่สุด)    
ขยายจำนวนรับรายวิชา 082109 หลักสูตร 54 ให้นักศึกษาคณะวิชาอื่นลงเพิ่มได้อีกจำนวน 10 คน และ 082109 หลักสูตร 59 ให้นักศึกษาคณะอักษร ปี 1 ลงเพิ่มได้อีกจำนวน 5 คน ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะลงรายวิชา 082109 ให้ทำการลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
 5.ประกาศวิชา 083 102 Psychology and Human Relatic (ปิด) วังท่าพระ (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาที่ลงวิชา 083 102 Psychology and Human Relatic (อ.อุรปรีย์) แจ้งขอปิดรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากมีนักศึกษาลงเรียนน้อย จึงขอปิดรายวิชาดังกล่าว และกองบริการการศึกษาได้ดำเนินการถอนรายวิชาดังกล่าวให้แล้ว เพื่อที่นักศึกษาจะได้ลงรายวิชาอื่นแทน
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2559
 6.ประกาศวิชา 083106-59 : PERFORMING ARTS IN ASEAN และรายวิชา 083107-59 : ASPECTS OF ASEAN CULTURE (ด่วนมากที่สุด)    
เพิ่มจำนวนรับสำหรับรายวิชา 083106-59 และ 083107-59 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2559
 7.ให้นักศึกษาชำระ (ค่าประกันอุบัติเหตุเพิ่มอีก 50 บาท) (วังท่าพระ) (ด่วนมากที่สุด)    
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเพิ่มอีก 50 บาท โดยด่วน โดยการเข้า www.reg.su.ac.th พิมพ์ใบเสร็จที่ปุ่ม ผลการลงทะเบียน/ใบแจ้งยอด และนำไปจ่ายธนาคาร
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 8.แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน รายวิชา 400107 BUDDHISM IN THAI LIFE (ด่วนมากที่สุด)    
400107-54 เวลาเรียน วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-11.10 ห้อง 310 วชิรมงกุฎ 400107-59 เวลาเรียน วันศุกร์ 13.00-1540 อ.36-601
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2559
 9.ประกาศการลงทะเบียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์ (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ เอก-โท ภาษาอังกฤษ ที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ขึ้นไปให้ลงทะเบียนรายวิชาเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป และนักศึกษาชั้นปี 3 ให้ลงทะเบียนรายวิชาเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 59 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2559
 10.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://www.eds.su.ac.th/tuitionandfees.htm หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
 11.แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ด่วนมากที่สุด)    
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคณะวิชาหรือประเภทวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปตรวจร่างกายและเอกซเรย์เองจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดย Download เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและเอกเรย์ แล้วนำผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

Download
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
 12.วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนมากที่สุด)    
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 หน้า web: reg.su.ac.th เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต"
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   13.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งยังมีข้อมูลบางส่วนที่มหาวิทยาลัยยังไม่มี จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ โดย login เข้าระบบ reg แล้วกรอกข้อมูล เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2559
   14.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   15.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชาเป็นหลัก
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   16.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   17.ติดต่อสอบถาม    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร. 0-2849-7500
  วังท่าพระ โทร. 0-2623-6115-36
  พระราชวังสนามจันทร์ โทร. 0-3425-3910-9, 0-3425-3840-4, 0-3427-0222-41
  สารสนเทศเพชรบุรี โทร. 0-3259-4043-50

  กองบริการการศึกษา (นักศึกษาปริญญาตรี)
  วังท่าพระ โทร. 0-2221-3903
  (คณะจิตรกรรมฯ, สถาปัตย์ฯ, โบราณฯ, มัณฑนศิลป์, ดุริยางค์ และวิทยาลัยนานาชาติ)
  สนามจันทร์ โทร. 0-3425-5750-1
  (คณะอักษรฯ, ศึกษาฯ, วิทย์ฯ, เภสัชฯ, วิศวะฯ, สัตวะฯ, การจัดการฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

  บัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก)
  ตลิ่งชัน โทร. 0-2849-7502
  สนามจันทร์ โทร. 0-3421-8788

  กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  วังท่าพระ โทร. 0-2221-4333
  สนามจันทร์ โทร. 0-3425-3849
  เพชรบุรี โทร. 0-3259-4108

  คณะวิชาต่างๆ
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โทร. 0-2221-0820
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วังท่าพระ) โทร. 0-2221-5877
  คณะโบราณคดี โทร. 0-2224-7684
  คณะมัณฑนศิลป์ โทร. 0-3427-5030, 0-3427-0413
  คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-3425-6709
  คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 0-3425-5095
  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3424-5303
  คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-3425-5800
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 0-3421-9364-6, 09-6912-7759
  คณะดุริยางคศาสตร์ โทร. 0-2424-5623
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 0-3259-4043-50 ต่อ 41131
  คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0-3259-4028
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพชรบุรี) โทร. 0-3259-4033
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บางรัก) โทร. 0-2233-4995
  วิทยาลัยนานาชาติ โทร. 0-2849-7522

  หอพักนักศึกษา
  สนามจันทร์ โทร. 0-3427-5004
  เพชรบุรี โทร. 0-3259-4035
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
   18.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   19.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   20.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:ekachaisonklin@gmail.com , Graduate School:fha_faa@hotmail.com